USB Interfaces

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: FT245BL
  سازنده: FTDI
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon FT245BL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT4232HL
  سازنده: FTDI
  قیمت :1,120,276 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 91,200,296 ریال
  10 - 1001,120,276 ریال
  PDF icon FT4232HL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT232RL
  سازنده: FTDI
  قیمت :385,008 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9409,847 ریال
  10 - 200385,008 ریال
  PDF icon FT232RL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CH374T
  سازنده: WCH
  قیمت :279,218 ریال
  موجودی : 199
  تعدادقیمت
  1 - 25329,985 ریال
  26 - 200279,218 ریال
  PDF icon CH374DS1(1).PDF مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CH374S
  سازنده: WCH
  قیمت :228,451 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 9304,600 ریال
  10 - 100228,451 ریال
  PDF icon CH374DS1(1).PDF مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CH376S
  سازنده: WCH
  قیمت :322,909 ریال
  موجودی : 49
  تعدادقیمت
  1 - 9347,749 ریال
  10 - 100322,909 ریال
  PDF icon ch376ds1.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT232HL
  سازنده: FTDI
  قیمت :540,253 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 10583,722 ریال
  11 - 100540,253 ریال
  PDF icon FT232H.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT2232HL
  سازنده: FTDI
  قیمت :660,000 ریال
  موجودی : 39
  تعدادقیمت
  1 - 9700,000 ریال
  10 - 100660,000 ریال
  PDF icon FT2232H.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT2232D
  سازنده: FTDI
  قیمت :545,743 ریال
  موجودی : 24
  تعدادقیمت
  1 - 10599,379 ریال
  11 - 100545,743 ریال
  PDF icon FT2232D-REEL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT245RL
  سازنده: FTDI
  قیمت :329,985 ریال
  موجودی : 8
  تعدادقیمت
  1 - 10380,752 ریال
  11 - 100329,985 ریال
  PDF icon FT245RL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+