USB Interfaces

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: FT245BL
  سازنده: FTDI
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon FT245BL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT4232HL
  سازنده: FTDI
  قیمت :932,413 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9999,014 ریال
  10 - 100932,413 ریال
  PDF icon FT4232HL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT232RL
  سازنده: FTDI
  قیمت :370,000 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9401,000 ریال
  10 - 25382,000 ریال
  26 - 250370,000 ریال
  PDF icon FT232RL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CH374T
  سازنده: WCH
  قیمت :232,394 ریال
  موجودی : 199
  تعدادقیمت
  1 - 25274,648 ریال
  26 - 200232,394 ریال
  PDF icon CH374DS1(1).PDF مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CH374S
  سازنده: WCH
  قیمت :190,141 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 9253,521 ریال
  10 - 100190,141 ریال
  PDF icon CH374DS1(1).PDF مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CH376S
  سازنده: WCH
  قیمت :268,759 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 9289,433 ریال
  10 - 100268,759 ریال
  PDF icon ch376ds1.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT232HL
  سازنده: FTDI
  قیمت :449,655 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10485,835 ریال
  11 - 100449,655 ریال
  PDF icon FT232H.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT2232HL
  سازنده: FTDI
  قیمت :750,001 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9790,000 ریال
  10 - 100750,001 ریال
  PDF icon FT2232H.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT2232D
  سازنده: FTDI
  قیمت :454,225 ریال
  موجودی : 20
  تعدادقیمت
  1 - 10498,867 ریال
  11 - 100454,225 ریال
  PDF icon FT2232D-REEL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT245RL
  سازنده: FTDI
  قیمت :370,000 ریال
  موجودی : 52
  تعدادقیمت
  1 - 10405,000 ریال
  11 - 100370,000 ریال
  PDF icon FT245RL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+