DAC

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: AD7528JNZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :433,638 ریال
  موجودی : 23
  تعدادقیمت
  1 - 9503,175 ریال
  10 - 99447,709 ریال
  100 - 500433,638 ریال
  PDF icon AD7528-259196.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: DAC0800LCN
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :131,892 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9157,753 ریال
  10 - 99141,433 ریال
  100 - 1000131,892 ریال
  PDF icon dac0800-442118.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: DAC0808LCN
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :131,892 ریال
  موجودی : 46
  تعدادقیمت
  1 - 9157,753 ریال
  10 - 99141,433 ریال
  100 - 1000131,892 ریال
  PDF icon DAC0808LCN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: DAC7611P
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :628,638 ریال
  موجودی : 23
  تعدادقیمت
  1 - 9691,502 ریال
  10 - 99660,070 ریال
  100 - 500628,638 ریال
  PDF icon DAC7611P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD420ANZ-32
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :2,780,800 ریال
  موجودی : 8
  تعدادقیمت
  1 - 42,998,050 ریال
  5 - 1002,780,800 ریال
  PDF icon AD420ANZ-32.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD420ARZ-32
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,595,001 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 51,674,751 ریال
  6 - 501,595,001 ریال
  PDF icon AD420ARZ-32.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7545AKNZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,755,257 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 91,843,020 ریال
  10 - 1001,755,257 ریال
  PDF icon AD7545AKNZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD5420AREZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,079,779 ریال
  موجودی : 46
  تعدادقیمت
  1 - 91,187,756 ریال
  10 - 991,133,767 ریال
  100 - 3001,079,779 ریال
  PDF icon AD5420AREZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7542KN
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,603,952 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 91,631,925 ریال
  10 - 1001,603,952 ریال
  PDF icon AD7542KNZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD5664BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :766,693 ریال
  موجودی : 13
  تعدادقیمت
  1 - 9843,361 ریال
  10 - 99805,026 ریال
  100 - 500766,693 ریال
  PDF icon AD5664BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول