DAC

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: AD7528JNZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :351,801 ریال
  موجودی : 23
  تعدادقیمت
  1 - 9408,215 ریال
  10 - 99363,216 ریال
  100 - 500351,801 ریال
  PDF icon AD7528-259196.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: DAC0800LCN
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :107,001 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9127,981 ریال
  10 - 99114,742 ریال
  100 - 1000107,001 ریال
  PDF icon dac0800-442118.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: DAC0808LCN
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :107,001 ریال
  موجودی : 46
  تعدادقیمت
  1 - 9127,981 ریال
  10 - 99114,742 ریال
  100 - 1000107,001 ریال
  PDF icon DAC0808LCN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: DAC7611P
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :588,999 ریال
  موجودی : 23
  تعدادقیمت
  1 - 9615,000 ریال
  10 - 99597,999 ریال
  100 - 500588,999 ریال
  PDF icon DAC7611P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD420ANZ-32
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :2,256,000 ریال
  موجودی : 9
  تعدادقیمت
  1 - 42,432,250 ریال
  5 - 1002,256,000 ریال
  PDF icon AD420ANZ-32.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD420ARZ-32
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,579,200 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 51,692,000 ریال
  6 - 501,579,200 ریال
  PDF icon AD420ARZ-32.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7545AKNZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,440,001 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 91,540,001 ریال
  10 - 1001,440,001 ریال
  PDF icon AD7545AKNZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD5420AREZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :968,485 ریال
  موجودی : 46
  تعدادقیمت
  1 - 91,015,960 ریال
  10 - 100968,485 ریال
  PDF icon AD5420AREZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7542KN
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,301,250 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 91,323,943 ریال
  10 - 1001,301,250 ریال
  PDF icon AD7542KNZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD5664BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :726,001 ریال
  موجودی : 13
  تعدادقیمت
  1 - 9755,743 ریال
  10 - 99734,150 ریال
  100 - 500726,001 ریال
  PDF icon AD5664BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول