Optocouplers / Photocouplers

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: TLP521-4XGB
  سازنده: ISOCOM
  قیمت :67,794 ریال
  موجودی : 48
  تعدادقیمت
  1 - 981,354 ریال
  10 - 9974,574 ریال
  100 - 100067,794 ریال
  PDF icon TLP521-4.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: 6N137
  سازنده: Avago
  قیمت :60,399 ریال
  موجودی : 35
  تعدادقیمت
  1 - 972,478 ریال
  10 - 9966,439 ریال
  100 - 200060,399 ریال
  PDF icon 6N137.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: 4N26
  سازنده: VISHAY
  قیمت :16,318 ریال
  موجودی : 375
  تعدادقیمت
  1 - 2427,198 ریال
  25 - 9921,758 ریال
  100 - 200016,318 ریال
  PDF icon 4N26.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: MOC3052
  سازنده: liteon
  قیمت :27,947 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 933,269 ریال
  10 - 9930,608 ریال
  100 - 250027,947 ریال
  PDF icon MOC3052.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: PC817C
  سازنده: SHARP
  قیمت :6,700 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 248,040 ریال
  25 - 1997,371 ریال
  200 - 100006,700 ریال
  PDF icon PC817C.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: PC814
  سازنده: SHARP
  قیمت :11,695 ریال
  موجودی : 428
  تعدادقیمت
  1 - 2413,600 ریال
  25 - 9912,239 ریال
  100 - 200011,695 ریال
  PDF icon PC814-Sharp.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: EL817B
  سازنده: Everlight
  قیمت :3,599 ریال
  موجودی : 4998
  تعدادقیمت
  1 - 994,321 ریال
  100 - 9993,959 ریال
  1000 - 100003,599 ریال
  PDF icon EL817B.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: 4N25M
  سازنده: FAIRCHILD
  قیمت :19,040 ریال
  موجودی : 479
  تعدادقیمت
  1 - 2424,478 ریال
  25 - 9921,758 ریال
  100 - 200019,040 ریال
  PDF icon 4N25M.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: 4N26M
  سازنده: FAIRCHILD
  قیمت :24,478 ریال
  موجودی : 495
  تعدادقیمت
  1 - 2429,918 ریال
  25 - 9927,198 ریال
  100 - 200024,478 ریال
  PDF icon 4N26M.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: 4N28M
  سازنده: FAIRCHILD
  قیمت :24,478 ریال
  موجودی : 400
  تعدادقیمت
  1 - 2429,918 ریال
  25 - 9927,198 ریال
  100 - 200024,478 ریال
  PDF icon 4N28M.pdf مشاهده اطلاعات محصول