Optocouplers / Photocouplers

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: TLP521-4XGB
  سازنده: ISOCOM
  قیمت :58,000 ریال
  موجودی : 49
  تعدادقیمت
  1 - 963,000 ریال
  10 - 9960,000 ریال
  100 - 100058,000 ریال
  PDF icon TLP521-4.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: 6N137
  سازنده: Avago
  قیمت :35,000 ریال
  موجودی : 47
  تعدادقیمت
  1 - 944,130 ریال
  10 - 9939,480 ریال
  100 - 200035,000 ریال
  PDF icon 6N137.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: 4N26
  سازنده: VISHAY
  قیمت :13,238 ریال
  موجودی : 375
  تعدادقیمت
  1 - 2422,065 ریال
  25 - 9917,652 ریال
  100 - 200013,238 ریال
  PDF icon 4N26.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: MOC3052
  سازنده: liteon
  قیمت :22,673 ریال
  موجودی : 2038
  تعدادقیمت
  1 - 926,990 ریال
  10 - 9924,832 ریال
  100 - 250022,673 ریال
  PDF icon MOC3052.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: PC817C
  سازنده: SHARP
  قیمت :7,060 ریال
  موجودی : 4739
  تعدادقیمت
  1 - 247,766 ریال
  25 - 1997,412 ریال
  200 - 100007,060 ریال
  PDF icon PC817C.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: PC814
  سازنده: SHARP
  قیمت :9,488 ریال
  موجودی : 428
  تعدادقیمت
  1 - 2411,033 ریال
  25 - 999,929 ریال
  100 - 20009,488 ریال
  PDF icon PC814-Sharp.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: EL817B
  سازنده: Everlight
  قیمت :3,839 ریال
  موجودی : 4998
  تعدادقیمت
  1 - 994,224 ریال
  100 - 9994,033 ریال
  1000 - 100003,839 ریال
  PDF icon EL817B.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: 4N25M
  سازنده: FAIRCHILD
  قیمت :15,447 ریال
  موجودی : 479
  تعدادقیمت
  1 - 2419,858 ریال
  25 - 9917,652 ریال
  100 - 200015,447 ریال
  PDF icon 4N25M.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: 4N26M
  سازنده: FAIRCHILD
  قیمت :19,858 ریال
  موجودی : 495
  تعدادقیمت
  1 - 2424,272 ریال
  25 - 9922,065 ریال
  100 - 200019,858 ریال
  PDF icon 4N26M.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: 4N28M
  سازنده: FAIRCHILD
  قیمت :19,858 ریال
  موجودی : 400
  تعدادقیمت
  1 - 2424,272 ریال
  25 - 9922,065 ریال
  100 - 200019,858 ریال
  PDF icon 4N28M.pdf مشاهده اطلاعات محصول