ARM

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: AT91SAM7S64C-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :631,720 ریال
  موجودی : 43
  تعدادقیمت
  1 - 9690,518 ریال
  10 - 99643,703 ریال
  100 - 500631,720 ریال
  PDF icon AT91SAM7S64C-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AT91SAM7X256C-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :1,000,000 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 91,099,999 ریال
  10 - 991,050,001 ریال
  100 - 5001,000,000 ریال
  PDF icon AT91SAM7X256C-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AT91SAM7X512B-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :1,029,857 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 91,111,852 ریال
  10 - 991,053,334 ریال
  100 - 5001,029,857 ریال
  PDF icon AT91SAM7X512B-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AT91SAM9260B-QU
  سازنده: Atmel
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AT91SAM9260B-QU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LPC1768FBD100
  سازنده: nxp
  قیمت :540,753 ریال
  موجودی : 44
  تعدادقیمت
  1 - 9594,827 ریال
  10 - 99567,789 ریال
  100 - 500540,753 ریال
  PDF icon LPC1768FBD100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LPC1788FBD208
  سازنده: nxp
  قیمت :936,794 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9964,898 ریال
  10 - 99950,846 ریال
  100 - 500936,794 ریال
  PDF icon LPC1788FBD208.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LPC2101FBD48
  سازنده: nxp
  قیمت :259,831 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 9327,119 ریال
  10 - 99289,667 ریال
  100 - 1000259,831 ریال
  PDF icon LPC2101FBD48.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LPC2103FBD48
  سازنده: nxp
  قیمت :222,370 ریال
  موجودی : 45
  تعدادقیمت
  1 - 9269,185 ریال
  10 - 99245,778 ریال
  100 - 500222,370 ریال
  PDF icon LPC2103FBD48.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LPC2138FBD64
  سازنده: nxp
  قیمت :628,638 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 9691,502 ریال
  10 - 99660,070 ریال
  100 - 500628,638 ریال
  PDF icon LPC2138FBD64.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LPC2148FBD64
  سازنده: nxp
  قیمت :745,602 ریال
  موجودی : 3
  تعدادقیمت
  1 - 9938,690 ریال
  10 - 99803,980 ریال
  100 - 500745,602 ریال
  PDF icon LPC2148FBD64.pdf مشاهده اطلاعات محصول