ARM

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: AT91SAM7S64C-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :266,760 ریال
  موجودی : 4
  تعدادقیمت
  1 - 10307,800 ریال
  11 - 100287,280 ریال
  101 - 500266,760 ریال
  PDF icon AT91SAM7S64C-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AT91SAM7X256C-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :463,320 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10534,600 ریال
  11 - 100498,960 ریال
  101 - 500463,320 ریال
  PDF icon AT91SAM7X256C-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AT91SAM7X512B-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :684,450 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 5861,702 ریال
  6 - 25684,450 ریال
  PDF icon AT91SAM7X512B-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AT91SAM9260B-QU
  سازنده: Atmel
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AT91SAM9260B-QU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC1768FBD100
  سازنده: nxp
  قیمت :428,981 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9465,161 ریال
  10 - 49444,488 ریال
  50 - 500428,981 ریال
  PDF icon LPC1768FBD100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC1788FBD208
  سازنده: nxp
  قیمت :753,238 ریال
  موجودی : 35
  تعدادقیمت
  1 - 9774,045 ریال
  10 - 24765,721 ریال
  25 - 199757,399 ریال
  200 - 500753,238 ریال
  PDF icon LPC1788FBD208.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC2101FBD48
  سازنده: nxp
  قیمت :201,825 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 5254,092 ریال
  6 - 25201,825 ریال
  PDF icon LPC2101FBD48.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC2103FBD48
  سازنده: nxp
  قیمت :170,235 ریال
  موجودی : 75
  تعدادقیمت
  1 - 10196,425 ریال
  11 - 100183,330 ریال
  101 - 500170,235 ریال
  PDF icon LPC2103FBD48.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC2138FBD64
  سازنده: nxp
  قیمت :382,590 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10441,450 ریال
  11 - 100412,020 ریال
  101 - 500382,590 ریال
  PDF icon LPC2138FBD64.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC2148FBD64
  سازنده: nxp
  قیمت :579,150 ریال
  موجودی : 3
  تعدادقیمت
  1 - 5729,132 ریال
  6 - 25579,150 ریال
  PDF icon LPC2148FBD64.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+