ARM

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: AT91SAM7S64C-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :512,500 ریال
  موجودی : 43
  تعدادقیمت
  1 - 9560,201 ریال
  10 - 99522,222 ریال
  100 - 500512,500 ریال
  PDF icon AT91SAM7S64C-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AT91SAM7X256C-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :689,333 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9737,378 ریال
  10 - 99713,356 ریال
  100 - 500689,333 ریال
  PDF icon AT91SAM7X256C-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AT91SAM7X512B-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :835,500 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 9902,021 ریال
  10 - 99854,546 ریال
  100 - 500835,500 ریال
  PDF icon AT91SAM7X512B-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AT91SAM9260B-QU
  سازنده: Atmel
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AT91SAM9260B-QU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LPC1768FBD100
  سازنده: nxp
  قیمت :438,700 ریال
  موجودی : 53
  تعدادقیمت
  1 - 9482,570 ریال
  10 - 99460,634 ریال
  100 - 500438,700 ریال
  PDF icon LPC1768FBD100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LPC1788FBD208
  سازنده: nxp
  قیمت :760,000 ریال
  موجودی : 104
  تعدادقیمت
  1 - 9782,800 ریال
  10 - 99771,400 ریال
  100 - 500760,000 ریال
  PDF icon LPC1788FBD208.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LPC2101FBD48
  سازنده: nxp
  قیمت :210,795 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 9265,385 ریال
  10 - 99235,000 ریال
  100 - 1000210,795 ریال
  PDF icon LPC2101FBD48.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LPC2103FBD48
  سازنده: nxp
  قیمت :180,404 ریال
  موجودی : 45
  تعدادقیمت
  1 - 9218,384 ریال
  10 - 99199,394 ریال
  100 - 500180,404 ریال
  PDF icon LPC2103FBD48.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LPC2138FBD64
  سازنده: nxp
  قیمت :510,000 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 9561,000 ریال
  10 - 99535,500 ریال
  100 - 500510,000 ریال
  PDF icon LPC2138FBD64.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LPC2148FBD64
  سازنده: nxp
  قیمت :604,890 ریال
  موجودی : 3
  تعدادقیمت
  1 - 9761,538 ریال
  10 - 99652,250 ریال
  100 - 500604,890 ریال
  PDF icon LPC2148FBD64.pdf مشاهده اطلاعات محصول