TRIAC

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: BT136-600E
  سازنده: nxp
  قیمت پایه : 9,553 ریال
  موجودی : 500
  تعدادقیمت
  1 - 99,553 ریال
  10 - 998,172 ریال
  100 - 5007,588 ریال
  PDF icon BT136-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BT137-600E
  سازنده: nxp
  قیمت پایه : 13,198 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 913,198 ریال
  10 - 9911,290 ریال
  100 - 25010,483 ریال
  PDF icon BT137-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BT138-600E
  سازنده: nxp
  قیمت پایه : 19,106 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 919,106 ریال
  10 - 9916,343 ریال
  100 - 25015,176 ریال
  PDF icon BT138-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BT139-600E
  سازنده: nxp
  قیمت پایه : 23,254 ریال
  موجودی : 150
  تعدادقیمت
  1 - 923,254 ریال
  10 - 9919,891 ریال
  100 - 50018,470 ریال
  PDF icon BT139-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BTA26-600BRG
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 72,275 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 972,275 ریال
  10 - 9961,824 ریال
  100 - 50057,408 ریال
  PDF icon BTA26-600BRG.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BTA40-700B
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 183,516 ریال
  موجودی : 35
  تعدادقیمت
  1 - 9183,516 ریال
  10 - 49156,979 ریال
  50 - 200145,766 ریال
  PDF icon BTA40-700B.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BTA41-600BRG
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 120,188 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9120,188 ریال
  10 - 249108,169 ریال
  250 - 100096,151 ریال
  PDF icon BTA41-600BRG.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: T405-600B
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 18,028 ریال
  موجودی : 125
  تعدادقیمت
  1 - 918,028 ریال
  10 - 24915,624 ریال
  250 - 150013,220 ریال
  PDF icon T405-600B.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+