کالاها

 • نام محصول: TPS54202DDCR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :28,000 ریال
  موجودی : 487
  تعدادقیمت
  1 - 934,001 ریال
  10 - 9930,999 ریال
  100 - 150028,000 ریال
  PDF icon tps54202.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: STM8L051F3P6
  سازنده: ST
  قیمت :57,750 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2468,200 ریال
  25 - 25057,750 ریال
  PDF icon stm8l051f3p6.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :825,001 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 9869,000 ریال
  10 - 24846,999 ریال
  25 - 250825,001 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,554,070 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 101,554,070 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: W5500
  سازنده: WIZnet
  قیمت :212,695 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10261,999 ریال
  11 - 100232,031 ریال
  101 - 500212,695 ریال
  PDF icon W5500.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESP32-WROOM-32
  سازنده: espressif
  قیمت :600,001 ریال
  موجودی : 33
  تعدادقیمت
  1 - 9650,001 ریال
  10 - 49630,001 ریال
  50 - 500600,001 ریال
  PDF icon esp_wroom_32_datasheet_en.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD8497ARMZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :790,140 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 9836,619 ریال
  10 - 100790,140 ریال
  PDF icon AD8497ARMZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TS881ILT
  سازنده: ST
  قیمت :64,088 ریال
  موجودی : 1890
  تعدادقیمت
  1 - 5091,553 ریال
  51 - 50073,243 ریال
  501 - 200064,088 ریال
  PDF icon TS881ILT.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AUIRF1324S-7P
  سازنده: INFINEON
  قیمت :162,676 ریال
  موجودی : 21
  تعدادقیمت
  1 - 9209,155 ریال
  10 - 100162,676 ریال
  PDF icon AUIRF1324S-7P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSFR2100
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :464,789 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 25464,789 ریال
  PDF icon FSFR2100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+