کالاها

 • نام محصول: TPS54202DDCR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :26,586 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 932,283 ریال
  10 - 9929,434 ریال
  100 - 50026,586 ریال
  PDF icon tps54202.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: STM8L051F3P6
  سازنده: ST
  قیمت :53,101 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 2455,756 ریال
  25 - 25053,101 ریال
  PDF icon stm8l051f3p6.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :750,000 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 9800,000 ریال
  10 - 100750,000 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,475,582 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 101,475,582 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: W5500
  سازنده: WIZnet
  قیمت :318,080 ریال
  موجودی : 87
  تعدادقیمت
  1 - 9337,070 ریال
  10 - 100318,080 ریال
  PDF icon W5500.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESP32-WROOM-32
  سازنده: espressif
  قیمت :598,183 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9617,173 ریال
  10 - 100598,183 ریال
  PDF icon esp_wroom_32_datasheet_en.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD8497ARMZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :750,234 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 9794,366 ریال
  10 - 100750,234 ریال
  PDF icon AD8497ARMZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TS881ILT
  سازنده: ST
  قیمت :60,851 ریال
  موجودی : 1673
  تعدادقیمت
  1 - 986,929 ریال
  10 - 9969,544 ریال
  100 - 200060,851 ریال
  PDF icon TS881ILT.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AUIRF1324S-7P
  سازنده: INFINEON
  قیمت :154,460 ریال
  موجودی : 21
  تعدادقیمت
  1 - 9198,591 ریال
  10 - 100154,460 ریال
  PDF icon AUIRF1324S-7P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSFR2100
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :441,314 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 25441,314 ریال
  PDF icon FSFR2100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+