کالاها

 • نام محصول: TPS54202DDCR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :36,999 ریال
  موجودی : 536
  تعدادقیمت
  1 - 10049,000 ریال
  101 - 100036,999 ریال
  PDF icon tps54202.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: STM8L051F3P6
  سازنده: ST
  قیمت :52,500 ریال
  موجودی : 77
  تعدادقیمت
  1 - 2462,000 ریال
  25 - 25052,500 ریال
  PDF icon stm8l051f3p6.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :750,001 ریال
  موجودی : 30
  تعدادقیمت
  1 - 25790,000 ریال
  26 - 100770,000 ریال
  101 - 500750,001 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,412,791 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 101,412,791 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: W5500
  سازنده: WIZnet
  قیمت :193,359 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 10238,181 ریال
  11 - 100210,938 ریال
  101 - 500193,359 ریال
  PDF icon W5500.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESP32-WROOM-32
  سازنده: espressif
  قیمت :520,001 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9560,000 ریال
  10 - 49540,001 ریال
  50 - 500520,001 ریال
  PDF icon esp_wroom_32_datasheet_en.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD8497ARMZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :718,309 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 9760,563 ریال
  10 - 100718,309 ریال
  PDF icon AD8497ARMZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TS881ILT
  سازنده: ST
  قیمت :58,262 ریال
  موجودی : 1985
  تعدادقیمت
  1 - 4983,230 ریال
  50 - 49966,585 ریال
  500 - 500058,262 ریال
  PDF icon TS881ILT.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AUIRF1324S-7P
  سازنده: INFINEON
  قیمت :147,887 ریال
  موجودی : 35
  تعدادقیمت
  1 - 9190,141 ریال
  10 - 100147,887 ریال
  PDF icon AUIRF1324S-7P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSFR2100
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :422,535 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 25422,535 ریال
  PDF icon FSFR2100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+