کالاها

 • نام محصول: TPS54202DDCR
  سازنده: Texas Instruments
  قیمت :26,000 ریال
  موجودی : 117
  تعدادقیمت
  1 - 930,001 ریال
  10 - 9928,000 ریال
  100 - 200026,000 ریال
  PDF icon tps54202.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: STM8L051F3P6
  سازنده: ST
  قیمت :44,800 ریال
  موجودی : 88
  تعدادقیمت
  1 - 949,280 ریال
  10 - 9947,040 ریال
  100 - 100044,800 ریال
  PDF icon stm8l051f3p6.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :600,000 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 9660,000 ریال
  10 - 99630,001 ریال
  100 - 500600,000 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,455,000 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 91,475,582 ریال
  10 - 1001,455,000 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: W5500
  سازنده: WIZnet
  قیمت :300,000 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9330,001 ریال
  10 - 99315,000 ریال
  100 - 1000300,000 ریال
  PDF icon W5500.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESP32-WROOM-32
  سازنده: espressif
  قیمت :480,001 ریال
  موجودی : 41
  تعدادقیمت
  1 - 9528,000 ریال
  10 - 99504,000 ریال
  100 - 500480,001 ریال
  PDF icon esp_wroom_32_datasheet_en.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD8497ARMZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :710,000 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 9745,499 ریال
  10 - 100710,000 ریال
  PDF icon AD8497ARMZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TS881ILT
  سازنده: ST
  قیمت :53,800 ریال
  موجودی : 1630
  تعدادقیمت
  1 - 959,181 ریال
  10 - 9956,490 ریال
  100 - 200053,800 ریال
  PDF icon TS881ILT.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AUIRF1324S-7P
  سازنده: INFINEON
  قیمت :274,999 ریال
  موجودی : 21
  تعدادقیمت
  1 - 24288,750 ریال
  25 - 500274,999 ریال
  PDF icon AUIRF1324S-7P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSFR2100
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :280,001 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 9308,000 ریال
  10 - 99294,001 ریال
  100 - 500280,001 ریال
  PDF icon FSFR2100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+