کالاها

 • نام محصول: TPS54202DDCR
  سازنده: Texas Instruments
  قیمت :26,000 ریال
  موجودی : 307
  تعدادقیمت
  1 - 930,001 ریال
  10 - 9928,000 ریال
  100 - 200026,000 ریال
  PDF icon tps54202.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: STM8L051F3P6
  سازنده: ST
  قیمت :51,500 ریال
  موجودی : 90
  تعدادقیمت
  1 - 955,756 ریال
  10 - 9953,101 ریال
  100 - 100051,500 ریال
  PDF icon stm8l051f3p6.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :750,000 ریال
  موجودی : 96
  تعدادقیمت
  1 - 9800,000 ریال
  10 - 99770,000 ریال
  100 - 500750,000 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,455,000 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 91,475,582 ریال
  10 - 1001,455,000 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: W5500
  سازنده: WIZnet
  قیمت :310,200 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9337,070 ریال
  10 - 99318,080 ریال
  100 - 1000310,200 ریال
  PDF icon W5500.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESP32-WROOM-32
  سازنده: espressif
  قیمت :587,000 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9617,173 ریال
  10 - 99598,183 ریال
  100 - 500587,000 ریال
  PDF icon esp_wroom_32_datasheet_en.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD8497ARMZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :750,234 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 9794,366 ریال
  10 - 100750,234 ریال
  PDF icon AD8497ARMZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TS881ILT
  سازنده: ST
  قیمت :60,851 ریال
  موجودی : 1634
  تعدادقیمت
  1 - 986,929 ریال
  10 - 9969,544 ریال
  100 - 200060,851 ریال
  PDF icon TS881ILT.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AUIRF1324S-7P
  سازنده: INFINEON
  قیمت :154,460 ریال
  موجودی : 21
  تعدادقیمت
  1 - 24198,591 ریال
  25 - 500154,460 ریال
  PDF icon AUIRF1324S-7P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSFR2100
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :420,000 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9441,314 ریال
  10 - 500420,000 ریال
  PDF icon FSFR2100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+