Real Time Clock

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: DS1307Z
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon DS1307Z.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DS1307
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :86,130 ریال
  موجودی : 4
  تعدادقیمت
  1 - 2493,830 ریال
  25 - 20086,130 ریال
  PDF icon DS1307+.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE555DR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE555DR.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE555P
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE555P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE556DR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE556DR.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE556N
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE556N.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE555N
  سازنده: ST
  قیمت :9,295 ریال
  موجودی : 154
  تعدادقیمت
  1 - 4920,269 ریال
  50 - 99911,619 ریال
  1000 - 100009,295 ریال
  PDF icon ne555n.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+