لیست برخی از قطعاتی که به تازگی موجود گردیده وبرای خرید به سایت اضافه شده اند

درود

لیست برخی از کالاهای سایت که به تازگی تجدید موجودی شده اند

SI4432 module.1
LD1117S3.3.2
ADM2587EBRWZ.3
MBR0520LT3G.4
ESD5V0S1U-03W.5
MBRS340T3G.6
DMG3420U-7.7
DMP2100U-7.8
PIC18F46K22T-I/PT.9
ADS1231ID .10
 ST232EBDR.11
MCP7940NT-I/SN.12
LP2985aim5-5.0.13
BA50BC0WFP-E2.14
ATMEGA32A-AU.15
STM32F030C8T6.16
STM32F103RCT6.17
orangepie zero 512MB.18
 MTD3055VLT4.19
KBU610.20
MUR860G.21
IRF9640PBF.22
IRFP260NPBF.23
2SD882.24
MUR1560G.25
BDX53C.26
BDX54C.27
TIP31C.28
TIP41C.29
TIP42CTU.30
BC847BLT1G.31
BC857BLT1G.32
UF4007.33
1N4003.34
DMP1045U-7.35
9C08000003.36
KBU810.37
DB107-S.38
2W10 .39
D15XB60-7000.40
KBPC3510.41
IRF740PBF.42
IRF9540NPBF.43
BT137-600E.44
SS8050DBU.45
DTA143EKAT.46
PMBT3904.47
SM712.TCT .48
IRFP9240.49
SPW47N60C3.50
STM8L051F3P6 .51
AT90CAN128-16AU.52
PIC18F252-I/SP .53
ATTINY24A-SSU.54
PIC18F45K80-I/PT.55
ATXMEGA64A3U-AU.56
PIC18F8722-I/PT.57
STM8S003F3P6.58
TC7109CPL.59
ADS1230IPWR.60
AD7710ANZ.61
AD620ARZ .62
MP4462DN.63
TOP250YN.64
L7815CV.65
L7824CV.66
L78M09CDT.67
DS1307Z.68
PCA82C250T.69
L6920DT.70
IS42S16400J-7TLI .71
EL817B.72
AD7177-2BRUZ .73
TPS7A4901DGNT .74
LAN8710AI-EZK   .75
LM2596S-ADJ .76
LF50CDT .77
DP83848IVVX.78
AD7730BNZ.79
AD826ARZ.80
LM258DR.81
MCP3425A0T-E/CH .82
PC817C.83
KSZ8721BL.84
DS18B20.85
HT9032D.86
L6201PS.87
MAX9814ETD .88
MPXV7002DP .89
AT24C16C-SSHM.90
TC4426AEOA  .91
IR2130SPBF  .92
PMBT3904.93
DTA143EKA.94
IRF740PBF.95
IRF9540NPBF.96
HS1101.97

SHT10.98

IRFP460PBF.99

ATMEGA328P-AU.100

Image: 
خبر فوری: 
خبرفوری

افزودن دیدگاه جدید